Article …>> บทความ คำสั่ง ประกาศ กฎหมาย

 

logo_b
globe  down_pdf   kumeepacha   GIF        hot31


  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26 )  พ.ศ.2560 icon_new11
  นามเรียกขานผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. 
  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24 ) เรื่องเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก พ.ศ.2558  
  ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 23) เรื่องข่มขืนเด็ก ประกาศ 13 ก.พ.58 (มีผลตั้งแต่ 14 ก.พ.58)
 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) เรื่องนิยามคำว่าเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับศพ และโทษลหุโทษ 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(เกี่ยวกับสอบสวน)cool
  พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.2558  cool
  คำสั่งสถานีตำรวจภูธรคำชะอี ที่ 1 /2558 ลงวันที่ 1 ม.ค.58 เรื่องการจัดหน้าที่ในสถานี
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89 / 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักอาวุโส )
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537 /2555 ลงวันที่ 27 ก.ย.55 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานี  cool
  ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 ก.พ.49  cool
  คู่มือประชาชนสำหรับผู้มาติดต่อราชการของสถานีตำรวจภูธรคำชะอี   click-icon
  ประมวลกฎหมายอาญา   cool
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ตรวจชำระใหม่ล่าสุด)
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522        รวมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พ.ร.บ.การถวงถามหนี้ พ.ศ.2558
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  cool
  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
  พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 (ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่)
  พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 (การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ้าหน้าที่)
 คําพิพากษาฎีกาที่595/2551 พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ป.อ. (ริบของกลาง)
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542    cool
 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2556
 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สาระสำคัญตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551   click-icon
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  hot
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558   icon_new11
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

  bow-300x300  Reported by ( Police captain  wichian duangkhan.)


Animated-rss-iconสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังจะเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจ   hot31
son2sh60
logo29per32 Reported by ( Police captain  wichian duangkhan.)


 

   cheeนามเรียกขานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคำชะอี ล่าสุด  (แถบสีแสดหมายถึงเจ้าหน้าที่มาดำรงตำแหน่งใหม่/เปลี่ยนแปลงหน้าที่)
คลิกเพื่อดู   click-icon
  S__15360005S__15360006S__15360007

logo29per32 Reported by ( Police captain  wichian duangkhan.)


 

 giftel  banner191  images16  ban125_1