ประวัติ History

logowichain

banlogo

ประวัติสถานีตำรวจภูธรคำชะอี

ประวัติความเป็นมา

           นับแต่ปี พ.ศ.2484 ยังไม่มีสถานีตำรวจภูธรคำชะอี เป็นเพียงกองรักษาการณ์ โดยให้ตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร หมุนเวียนกันออกมาปฏิบัติหน้าที่ ที่กองรักษาการณ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านคำชะอี หมู่ที่ 1 ตำบลคำชะอี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 86 หมู่บ้าน ในขณะนั้น ขึ้นการปกครองอยู่กับอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม สถานที่ตั้งกองรักษาการณ์ เป็นป่าทึบมีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน การคมนาคม ไม่สะดวก มีไข้ป่าชุกชุม สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวจัด ประชาชนและข้าราชการตำรวจที่อาศัยอยู่มักเจ็บป่ายล้อมตายอยู่เสมอ

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2492 ได้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรคำชะอี ขึ้นเป็นครั้งแรกที่

บ้านน้ำเที่ยง ( ปัจจุบัน คือ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ) ห่างจากที่ตั้งกองรักษาการณ์เดิม บ้านคำชะอี ประมาณ 8 กิโลเมตร ประกอบกับกิ่งอำเภอคำชะอี ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ-คำชะอี เมื่อปี พ.ศ.2499 และได้มี พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2525 การปกครองของสถานีตำรวจภูธรคำชะอี จึงขึ้นการปกครองกับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้นมา

จนกระทั่งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ และได้เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อเดือน มิถุนายน 2550 โดยบริษัทจำกัดเพชรรวมสาส์นมุกดาหาร จนแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551

 

รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าสถานี   ผู้บังคับกอง สารวัตรใหญ่   รองผู้กำกับการ   ผู้กำกับการ

ลำดับ ยศ    ชื่อ             ชื่อสกล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

 ว่าที่ ร.ต.ต.อัมพร      อาคนานนท์ หัวหน้าสถานี 2492 – 2492

2

 ว่าที่ ร.ต.ต.สว่าง     ศรีทองสุข หัวหน้าสถานี  2492-2493

3

 ร.ต.อ. จันทร์          ชัยทิพย์ ผู้บังคับกอง  2493-2509

4

 ร.ต.อ.ชิน              โพธิ์ทอง ผู้บังคับกอง    2509-2512

5

 พ.ต.ต.ทรงวิทย์ อิศรางกูล ณ อยุธยา  ผู้บังคับกอง    2512-2512

6

 พ.ต.ต.ธนิต           แสงพิทักษ์ ผู้บังคับกอง     2512-2513

7

 พ.ต.ต.วิชิต           สังฆสุวรรณ์ ผู้บังคับกอง      2513-2514

8

 พ.ต.ท.พร้อม          ห่อทอง ผู้บังคับกอง       2514-2514

9

 ร.ต.อ.บุณณะ        ปิ่นเฟื่อง ผู้บังคับกอง        2514-2517

10

 พ.ต.ต.สมชาย        พิสิฏฐ์ศักดิ์ ผู้บังคับกอง        2517-2517

11

 ร.ต.อ.พิทักษ์          เทียนทอง ผู้บังคับกอง        2517-2518

12

 พ.ต.ท.ภิญโญ        โวหารเดช สารวัตรใหญ่   2518-2519

13

 ร.ต.อ.บันเทิง         นาชัยเวียง  สารวัตรใหญ่   2519-2520

14

 พ.ต.ต.อักษร           สายลาม  สารวัตรใหญ่   2520-2527

15

 พ.ต.ท.ณรงค์           อรรคนิตย์  สารวัตรใหญ่   2527-2530

16

 พ.ต.ท.จักรพันธ์      บุญประคอง  สารวัตรใหญ่   2530-2532

17

 พ.ต.ท.มนัส            เที่ยงธรรม  สารวัตรใหญ่   2532-2534

18

 พ.ต.ท.ธนาวุฒิ         โพธิ์ชุ่ม  สารวัตรใหญ่   2534-2537

19

 พ.ต.ท.ธนาวุฒิ         โพธิ์ชุ่ม  รองผู้กำกับการ  2537-2538

20

 พ.ต.ท.อธึก             วงษ์วานิช   รองผู้กำกับการ  2538-2538

21

 พ.ต.ท.สุริยา             กลิ่นฟุ้ง   รองผู้กำกับการ  2538-2541

22

 พ.ต.ท.สุวิช             เย็นสุจิตร   รองผู้กำกับการ  2542-2545

23

 พ.ต.ท.ชัชวาลย์         เกตุแก้ว   รองผู้กำกับการ  2545-2545

24

 พ.ต.อ.ชิรญาณ         ปาจรียานนท์ ผู้กำกับการ   2545-2548

25

 พ.ต.อ.สมเกียรติ       สุขมาก  ผู้กำกับการ  2548-2551

26

 พ.ต.ท.ชัชวาลย์         เกตุแก้ว  ผู้กำกับการ  2551-2555

27

  พ.ต.อ.จตุรงค์           เปรมศิริ  ผู้กำกับการ  2555-2559
28    พ.ต.อ.พชรเดช   จันทรวงศา                      ผู้กำกับการ             2559 –  ปัจจุบัน

>>  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  click-icon

บาร์1บาร์1บาร์1

 

1,769 Responses to ประวัติ History

  1. tlgeyxox พูดว่า:

    ประวัติ History | สถานีตำรวจภูธรคำชะอี
    atlgeyxox
    tlgeyxox http://www.g7ywk203kyh6s8i6yist439533xr3e41s.org/
    [url=http://www.g7ywk203kyh6s8i6yist439533xr3e41s.org/]utlgeyxox[/url]

  2. www.monaf.co.uk พูดว่า: