Mobirise

             ' งานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี '

   งานนี้เป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆของอำเภอคำชะอี ซึ่งมีชนเผ่าและมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งอำเภอคำชะอี มีประชากรประกอบด้วยเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ เผ่าภูไท เผ่าไทยลาว เผ่ากะเลิง

     ทั้งนี้ยังเป็นการเชิดชูและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าต่างๆ ของอำเภอคำชะอีให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นเวทีพบปะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันงามอันดีงามของชนเผ่าต่างๆของอำเภอคำชะอี สร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องชนเผ่าต่างๆในอำเภอคำชะอี

การแสดงในงาน '' ออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ''

This web page was started with Mobirise site templates